สรุป : หน้าที่ จป บริหาร ตามกฎหมายของกฎกระทรวง 2565

by admin

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสถานประกอบกิจการไม่ใช่หน้าที่ของใครเพียงคนเดียวเพียงแต่ว่าแต่ละคนมีหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไปตามตำแหน่งตามบทบาทแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

คือเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและไม่เจ็บป่วยจากการทำงานงานด้านความปลอดภัยเป็นงานที่ทำไม่มีวันเสร็จเพราะหากเราหยุดทำเมื่อไหร่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้วันนี้เราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของจปบริหารว่ามีหน้าที่อะไรบ้างในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน

จป บริหาร มีคุณสมบัติอย่างไร

จป บริหาร เป็นลูกจ้างระดับบริหารของสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง ผู้บริหารทุกคนที่มีตำแหน่งบริหาร จะต้องผ่านการอบรม จป บริหาร ซึ่งในส่วนของ จป บริหาร นั้นได้ถูกกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจนใน กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 ข้อ 12 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
  2. เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
  4. กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย

เมื่อดูจากหน้าที่ของจปบริหารตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 อาจมองว่าน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ 4 ข้อที่กล่าวไปข้างต้นสำเร็จตามที่กำหนดไว้การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งรวมถึงจปหัวหน้างาน จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง หรือ จป วิชาชีพ ที่อยู่ในความดูแลของ จป บริหาร

ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆเพื่อให้ทุกส่วนทำงานร่วมกันเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้และต้องช่วยแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยในหน่วยงานที่ตนเองดูแลด้วยเพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องทำตลอดเวลาหากปัจจุบันทำได้ดีอยู่แล้วก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมต้องเน้นที่การป้องกันก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขหลังเกิดเหตุเท่านั้น

และหน้าที่ที่สำคัญอีกข้อที่จะทำให้ความปลอดภัยสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคืองบประมาณซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของจปบริหารด้วยเช่นกันจปบริหารจะต้องนำเสนอโครงการด้านความปลอดภัยพร้อมงบประมาณต่อนายจ้างเพื่อให้นายจ้างพิจารณาอนุมัติซึ่งงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการจะเป็นไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญของจปบริหารและนายจ้างด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญคือ จป บริหาร จะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจปบริหารเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการซึ่งสิ่งที่จะทำให้จปบริหารทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือการฝึกอบมเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของตนเองโดยหลักสูตรการฝึก อบรม จป บริหาร ได้กำหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมคุณสมบัติวิทยากรและการดำเนิน

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และ ระดับบริหารโดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมงประกอบด้วย 3 หมวดวิชาดังนี้

  • หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  • หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ซึ่งหากได้รับกานฝึกอบรมแล้วจะทำให้ จป บริหาร ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และทำงานด้านการบริหารความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการฝึกอบรมดังกล่าวนายจ้างสามารถจัดฝึกอบรมเองหรือส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทพเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ได้

สรุป

บุคลากรด้านความปลอดภัย ทุกส่วนมีความสำคัญต่อระบบการจัดการด้านความปลอดภัย จป บริหารเองก็เช่นกัน เพราะเป็นผู้ที่ดูภาพรวมในเรื่องความปลอดภัยภายในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบและบริหารจัดการด้านงบประมาณ ซึ่ง จป บริหารก็มีการพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน หาก จป บริหารพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่นายจ้างต้องแจ้งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่

You may also like

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
ที่อยู่ 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (TU dome plaza ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) ชั้น 3

T : 091 887 5136 (อบรม จป)

เพิ่มเพื่อน

ใบรับรองกรมสวัสดิการ

เรื่องราวล่าสุด

©2023 อบรม จป ภาคตะวันตก, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Safety Member